Integritetspolicy

Glimta Technologiy AB, org. nr. 559181–2929, Karlsuddsvägen 9, 185 93 Vaxholm, (”Glimta”) är ett teknikbolag som i samarbete med publicister (”Partners) erbjuder digitala tjänster för företag eller privatpersoner (”Kunder”).

Glimta samlar, använder och sparar personuppgifter från dig som är kund eller användare av våra tjänster. Det är av största vikt för oss att personuppgifterna hanteras på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. I normalfallet är Glimta personuppgiftsansvarig för de webbplatser och applikationer som tillhandahålls och är därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi anstränger oss för att skydda din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar och förordningar om data- och personuppgiftsskydd.

Denna Integritetspolicy går igenom vilken slags information vi samlar in och i vilket syfte, varifrån personuppgifterna kommer, vilken laglig grund vi har för personuppgiftsbehandlingen, hur dina personuppgifter lagras och skyddas och vilka rättigheter du har som användare och kund.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierbar och enskild fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn eller epost-adress eller IP-adress.

Besökare på våra webbsidor

Användarinformation samlas automatiskt in när du besöker våra webbplatser, så som vilken webbläsare du använder, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för besöket. Informationsinsamlingen sker delvis med tredjepartsteknik, såsom Google Analytics och WordPress Stats. När du besöker våra webbsidor eller applikationer kommer vi varken att försöka ta reda på din identitet eller koppla ihop data från andra källor, utan syftet med insamling av logginformation är att utvärdera, utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare och att underlätta felsökning när tjänsten råkar ut för tekniska problem.

Registerade avändare och kunder

När du registerar dig hos oss för att kunna logga in ber vi dig uppge vissa personuppgifter, till exempel e-post. Om du väljer att beställa en tjänst från oss, exemplevis upplåsning av låst artikellänk, ber vi dig uppge ytterligare personuppgifter, till exempel namn, faktueringsadress, telefonnummer och kreditkortsnummer. Kreditkortsnumret sparas aldrig hos Glimta. För tjänster som betalas via kreditkort sparas kreditkortuppgifterna krypterat hos vår partner Stripe (se https://stripe.com/se/privacy ). Syftet med insamligen av personuppgifter är att kunna administrera beställning, betalning och leverans av våra tjänster.

Våra publicistpartners användare

Glimta samarbetar med publicister och tillhandhåller länkar som ger access till artiklar på publicisternas webbsidor (”upplåsningslänkar”). Användare som klickar på en sådan upplåsningslänk hamnar på en publicists webbsida. För den insamling av personuppgifter som sker där är publicisten personuppgiftsansvarig. I våra partneravtal med publicister tillåts Glimta spara IP-nummer och användardata som klick samt lästid på partnerns webbsida. Syftet med behandlingen är att kunna mäta trafik och användning av upplåsningstjänsten. Detta för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot våra partners och kunder.

 

Varifrån kommer personuppgifterna?

Det är ofta du själv som är den främsta källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-post, telefonnummer och faktureringsadress vid en beställning och köp av tjänster av Glimta.

Vi använder också cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på din dator och den ger webbservern information kring hur du surfar. Om dina inställningar i din webbläsare tillåter det kan alla webbplatser spara cookies på din dator. Cookies används bland annat för att se vilka val du tidigare gjort, var du klickat och vilka sidor du besökt. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik. En del av våra cookies kommer från andra företag, så kallade tredjepartscookies.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

För Glimta är det av yttersta vikt att det alltid finns en rättslig grund för den behandling av personuppgifter som pågår vid varje givet tillgälle. Det finns ett antal rättliga grunder som är tillämpliga vid olika situationer.

Fullgörelse av avtal

Om du har beställt en digital tjänst av Glimta, så har du ingått ett kundavtal med Glimta Technology AB och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Samtycke

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill prenumerera på något av Glimtas nyhetsbrev eller om du vill registera ett konto på någon av Glimtas webbplatser.

Berättigat intresse

När du besöker våra webbplatser har vi ett berättigat intresse att samla in och behandla personuppgifter, såsom exemplevis IP-adress och surfbeteende, i syfte att utvecka och förbättra våra tjänster och din användaruppelevelse.

Uppfyllande av rättslig skyldighet

Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Var och hur länge lagras dina personuppgifter?

Information som samlas in via Glimtas webbsidor och tekniska applikationer lagras i infrastruktur som tillhandahålls av Glimtas leverantörer. Främst används svenska drifttjänster, i vissa fall andra drift-tjänster inom EU.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver. Hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Köp i form av upplåsningar skall enligt bokföringslagen bevaras minst tio år.
Avidentifierad information kan dock sparas för statistiska ändamål, även efter att övriga personuppgifter raderats.

Kundinformation sparas så länge du är kund hos Glimta och som längst 24 månader efter antingen avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även kunna använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om dig som kund och användare och vi inser vikten av vårt ansvar att ta väl hand om de personuppgifter vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din genom säkerhet på flera olika nivåer, så som IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och noga utvalda leverantörer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begräsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges enbart till de som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Kryptering

Vi krypterar känslig information med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

Glimta applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, så som antivirusprogram, för att säkra Glimtas IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Vi har tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer hos Glimta ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Tillförlitliga leverantörsval

Inom Glimta använder vi oss bara av tillförlitliga och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Leverantörens skyldigheter gentemot Glimta och i förhållande till GDPR styrks via tydliga avtal.

Dina rättigheter som användare och kund

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR har du som individ lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till följande adress:

Glimta Technology AB
Karlsuddsvägen 9
185 93 Vaxholm